REGULAMIN DO WYDRUKU

REGULAMIN SZKÓŁEK TENISOWYCH

Zasady uczestnictwa i płatności szkółek tenisowych

 1. Szkolenie prowadzone jest od września do czerwca (10 miesięcy). Jest możliwość przedłużenia szkolenia na wakacje,   na życzenie graczy.
 2. Opłatę za zajęcia należy uiścić do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc uczestnictwa w zajęciach. Po tym terminie dzieci mogą nie zostać dopuszczone do udziału w zajęciach.
 3. Zajęcia trwają godzinę, przy czym 55 minut to rozgrzewka i trening, a ostatnie 5 minut jest przewidziane na sprzątanie i czynności organizacyjne.
 4. Wysokość opłaty znajduje się w aktualnym Cenniku Klubu Tenislandia. Cena uwzględnia ilość osób w grupie.
 5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach odrabianie zajęć jest możliwe jedynie po uzyskaniu każdorazowo potwierdzenia u organizatorów.
 6. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu nie upoważnia członka grupy do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej.
 7. Ze szkolenia można zrezygnować w trakcie jego trwania, przy czym wymaga to dokonania pisemnej rezygnacji, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia należy uiszczać opłaty, nawet jeśli uczestnik szkolenia nie będzie uczestniczył w zajęciach.
 8. Podczas dni wolnych od pracy/szkoły zajęcia szkoleniowe nie odbywają się ( do indywidualnego ustalenia z trenerem).
 9. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać na korcie tenisowym tylko za zgodą prowadzącego.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy użytkowników oraz nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Szczególnie zabrania się: rzucania rakietami tenisowymi w kierunku ścian hali i innego sprzętu. W razie braku subordynacji ze strony uczestnika szkolenia, nie wykonywania poleceń trenera, a także w razie naruszania przez uczestnika szkolenia regulaminów obowiązujących w Klubie Tenislandia uczestnik szkolenia może zostać usunięty z zajęć. W razie, gdy takie zachowanie się będzie się powtarzać kierownictwo Klubu Tenislandia może podjąć decyzję o trwałym usunięciu uczestnika ze szkółki.
 11. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektu przed i po lekcji odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich opiekunowi prawni !Rodzice są zobowiązani każdorazowo zgłaszać wszelkie okoliczności dotyczące stanu zdrowia dzieci, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla ich zdrowia podczas uczestniczenia w zajęciach. W razie braku takiej informacji Klub Tenislandia zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody osobowej wywołanej w związku z okolicznością, że dziecko nie powinno lub nie może uczestniczyć w grze w tenisa lub uprawniać jakiekolwiek inne sporty. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego sportu korzystają z kortów na własną odpowiedzialność.
 12. Rodzice są zobowiązani każdorazowo zgłaszać wszelkie okoliczności dotyczące stanu zdrowia dzieci, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla ich zdrowia podczas uczestniczenia w zajęciach. W razie braku takiej informacji Klub Tenislandia zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody osobowej wywołanej w związku z okolicznością, że dziecko nie powinno lub nie może uczestniczyć w grze w tenisa lub uprawniać jakiekolwiek inne sporty. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego sportu korzystają z kortów na własną odpowiedzialność.
 13. Zgodnie z:”Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” przystępując do zajęć w naszym Klubie wyrażają Państwo zgodę za bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty przez Klub Tenisowy Tenislandia.

Postanowienia końcowe

 1. Klub Tenislandia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na terenie klubu, które nie były zawinione przez Klub lub przez osoby przy pomocy których Klub Tenislandia świadczy usługi.
 2. Za rzeczy zgubione lub pozostawione za terenie obiektu klub nie odpowiada. Wszystkie przedmioty znalezione przez obsługę kortów na terenie obiektu będą przechowywane w budynku klubowym.
 3. Klub Tenislandia nie odpowiada za urazy i kontuzje uczestników powstałe, w czasie korzystania z kortów, wskutek nieprzestrzegania przez uczestników szkółki zasad bezpieczeństwa,  chyba że powstały one z winy Klubu Tenislandia, bądź osób przy pomocy których Klub Tenislandia świadczy usługi.
 4. Klub Tenislandia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć szkółek tenisowych z powodu rozgrywanych turniejów, imprez tenisowych lub konserwacji obiektu, o czym poinformuje z –1-dno tygodniowym wypowiedzeniem na stronie internetowej, bądź na zajęciach szkółki. Klub Tenislandia może wyznaczyć w miejsce zajęć odwołanych zajęcia w innym terminie. Jeśli takie zajęcia nie zostaną wyznaczone, a odwołane zajęcia były już opłacone Klub Tenislandia zwróci pieniądze lub, za zgodą opiekuna prawnego uczestnika szkółki, zaliczy je na poczet przyszłych należności.
 5. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu, lub managerowi klubu.

                                                                                                                                  Życzymy Państwu wspaniałych sportowych emocji !
                                                                                                                                                     Kierownictwo Klubu TENISLANDIA