Regulamin kortów

Pobierz regulamin.

Na terenie Klubu TENISLANDIA oraz kortów tenisowych obowiązuje kodeks etyki tenisowej oraz poniższy regulamin.

 1. Z kortów można korzystać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Managerem Klubu Tenislandia.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy użytkowników oraz nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 3. O wszystkich zauważonych przez użytkownika usterkach, wadliwym działaniu oświetlenia lub ogrzewania oraz powstałych w czasie gry uszkodzeniach linii lub nawierzchni kortu prosimy informować pracownika obsługi kortów.
 4. Za rzeczy zgubione lub pozostawione za terenie obiektu klub nie odpowiada. Wszystkie przedmioty znalezione przez obsługę kortów na terenie obiektu będą przechowywane w budynku klubowym.
 5. Rezerwacje prosimy odwoływać z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Za rezerwacje odwołane później będą Państwo obciążani finansowo.
 6. Klub ma prawo odwołać rezerwację z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej.
 7. W przypadku utraty wykupionych godzin gry z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii technicznych wynajmującemu przysługuje prawo wykorzystania utraconych godzin w dogodnych dla niego terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą klubu.
 8. Psy mogą być wprowadzane na teren obiektu jedynie na smyczy i pełną odpowiedzialność za niego ponosi jego właściciel.
 9. W czasie zajęć sportowych wstęp na kort mają jedynie uczestnicy zajęć wraz z opiekunami oraz osoby towarzyszące za zgodą uczestników zajęć.
 10. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu lub trenera.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, palenia tytoniu. Obowiązuje też bezwzględny zakaz wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 12. obsługa kortów lub trener mają prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego.
 13. Obsługa kortów lub trener mają prawo zwrócić uwagę na niestosowne zachowanie się uczestników zajęć, jak również osób towarzyszących, oraz zastosować wobec nich odpowiednie sankcje wraz z odmówieniem dalszej gry oraz usunięciem z obiektu sportowego, ewentualnie zabronić wstępu na teren obiektu.
 14. Osoby, które z własnej winy umyślnej zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu sportowego,  zobowiązane są do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez jego naprawę, odkupienie lub zwrot równowartości uszkodzonego wyposażenia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekuni.
 15. Opłatę za użytkowanie kortów i zajęcia treningowe należy uiszczać wg aktualnego cennika obowiązującego w Klubie Tenislandia, przed rozpoczęciem gry.
 16. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, ewentualne skargi, należy składać do Managera obiektu.